Omdat SVDB architect veel waarde hecht aan een goed advies vinden wij het ook belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn.
Voor u en voor ons. Deze spelregels staan hieronder in de :

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

SVDB architect is de naamgeving voor alle professionele activiteiten die architect Suzanne Van Den Bergh uitvoert.
Zowel onder zelfstandig statuut als onder het statuut van een vennootschap.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: 

 1. Behoudens anders overeengekomen is SVDB architect enkel gebonden door haar eigen contractuele documenten en onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden en schriftelijk vast gelegde voorwaarden met de klant.
 2. Deze onderhavige algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de deontologische code (Reglement van 30 april 2021 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S.,4 november 2021))en burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, inbegrepen de tienjarige aansprakelijkheid van de architect zoals opgesteld door de Orde van Architecten. Verkrijgbaar op www.ordevanarchitecten.be.
 3. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet. 
 6. De opgelegde voorwaarden omschreven in een contract tussen de klant én een derde partij worden ook uitdrukkelijk uitgesloten. 

Offertes

 1. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van SVDB architect slechts ten titel van inlichting. Elk door de klant overgemaakt order verbindt SVDB architect slechts na schriftelijk bevestiging ervan. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offerte 30 dagen.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten SVDB architect niet tot het aangaan van een overeenkomst. 

Prijzen

 1. Alle prijzen worden opgegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief B.T.W. en/of andere belastingen. Tenzij duidelijk anders vermeld. 
 2. Door SVDB architect mondeling meegedeelde of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden SVDB architect niet. 
 3. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor SVDB architect, waardoor de kostprijs voor SVDB architect hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, is SVDB architect gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. 
 4. In afwachting van of bij uitblijven van een overeenkomst worden de diensten, alle prestaties en verplaatsingen uitgevoerd door SVDB architect, zijn medewerker(s) of vervanger(s) vergoed door het ereloon aan het bedrag van 100,- € per uur. Daarnaast zullen, op basis van voor te leggen facturen en/of bonnen, de voor het werk gebruikte materialen, administratieve kosten, kadastrale uittreksels, kosten luchtfoto's, fiscale zegels, afdrukken (0,93 - € per A4-blad, 1,73- € per A3-blad, 5 euro per A1 blad, 8 euro per A0 blad ) en verzekeringskosten (premievoet 3,5 % op het honorarium van de architect; bij toepassing conform de Wet van 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017))  bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij gebrek aan verzet van de klant tegen de uitvoering van de prestaties, wordt de klant geacht in te stemmen dat het te betalen bedrag door SVDB architect zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij SVDB architect gebruikelijke methoden en de op dat moment gangbare tarieven. Gestelde tarieven zijn onderhevig aan een automatische indexatie volgens de ABEX-index.
 5. Indien in de overeenkomst een prijs is voorzien op regiebasis, zal het door de klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij SVDB architect gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven, zoals bepaald in voorgaand artikel 11. 
 6. Met betrekking tot wijzigingen in de overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de klant, is SVDB architect gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Ingeval SVDB architect van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de klant meedelen. Tenzij de klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan SVDB architect meedeelt, wordt de klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs. 
 7. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten lasten van de klant vallen.
 8. Alle voorgeschoten, onvoorziene kosten én meerwerken, die noodzakelijk zijn om het project regelmatig te kunnen vergunnen, worden bij gebrek aan levering door de klant,  afgerekend bij de klant.  

Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

 1. SVDB architect is niet de gevolmachtigde van de klant. De samenwerking is een middelverbintenis.
 2. Een door SVDB architect gegeven schriftelijke opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien SVDB architect een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud eventueel of beweerdelijk afwijkt/ onjuistheden bevat van hetgeen de klant heeft besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de klant gewenste levertijd, en de klant hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met deze afwijkingen. 
 3. SVDB architect behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig op te schorten indien uit door SVDB architect in te winnen informatie blijkt, dat de klant onvoldoende kredietwaardig is. 
 4. Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de overeenkomst is voor SVDB architect pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard. 
 5. Elke vermelde leveringstermijn geschiedt steeds bij benadering en bij wijze van aanduiding. Overschrijding van opgegeven of overeengekomen levertijd kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van SVDB architect, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in het contract. De klant heeft in geval van overschrijding van de levertijd geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 
 6. De door SVDB architect uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en SVDB architect verbindt zich nooit tot welk danig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Inzonderheid wordt geen garantie verleend op het verkrijgen van welk danige vergunning dan ook, premies, subsidies en/of andere zaken welke de klant van de overheid wenst te bekomen. 
 7. SVDB architect adviseert naar best vermogen en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat SVDB architect niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen, die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering. 
 8. Enkel schriftelijk door SVDB architect gegeven adviezen en inlichtingen zijn haar tegenstelbaar. Elke aansprakelijkheid voor mondeling gegeven adviezen en inlichtingen wordt uitgesloten.
 9. Eventuele aansprakelijkheid in hoofde van SVDB architect voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst vervalt integraal ingeval van niet oordeelkundige behandeling van geleverde goederen of diensten, van onoordeelkundig en/of in strijd met de overeenkomst en de finaliteit daarvan (met inbegrip van adviezen of rapporten), alsook ingeval zonder expliciete toestemming van SVDB architect enige wijziging werd aangebracht aan de geleverde goederen of diensten.
 10. SVDB architect kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de klant in oorzakelijk verband met een bewezen tekortkoming in hoofde van SVDB architect. Elke aansprakelijkheid van SVDB architect uit hoofde van onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, imagoschade valt buiten de verantwoordelijkheid van SVDB architect. Ingeval van aansprakelijkheid van SVDB architect uit hoofde van foutieve uitvoering van de overeenkomst, zal de klant enkel recht hebben op het herstel in natura van de tekortkoming door SVDB architect. Enkel ingeval een herstel in natura onmogelijk zou zijn, zal de klant recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden rechtstreekse schade. In elk geval is de aansprakelijkheid van SVDB architect beperkt tot het bedrag dat gedekt is in het kader van door SVDB architect afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking onder de door SVDB architect afgesloten verzekeringsovereenkomsten kan worden ingeroepen, is elke aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor met betrekking tot de geleverde goederen of diensten en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot één keer de prijs waartegen de overeenkomst werd afgesloten; en beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 11. SVDB architect heeft in kader van de uitvoering van de overeenkomst noch daarna een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de klant met betrekking tot welk danige informatie dan ook, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen en met dien verstande dat zulke andersluidende regeling geen afbreuk kan doen aan welk danige wettelijke verplichting dan ook in hoofde van SVDB architect of een bevel vanwege een gerechtelijke of overheidsinstantie. 

  Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant

  1. De klant dient SVDB architect, ook zonder dat erom gevraagd wordt, alle informatie, onder welke vorm ook, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, op tijd mede te delen en over te maken, zelfs als deze informatie pas tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt. De klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie, alsmede de juistheid van een door SVDB architect geformuleerde schriftelijke verklaring. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt, heeft SVDB architect het recht om de opdracht met een opzegtermijn van tien dagen op te zeggen zonder dat SVDB architect enige vergoeding aan de klant dient te betalen. De tot dan toe gemaakte kosten van SVDB architect dienen door de klant vergoed te worden. SVDB architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan onvolledige of incorrecte informatie. Dit geldt onder andere met betrekking tot eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties in de buurt van constructie, alsook bij onvoldoende informatie in verband met risicolocaties. SVDB architect kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de klant. 
  2. Indien van toepassing dient de klant verplicht een afzonderlijk contract af te sluiten aangaande:
   - grondsonderingen en funderingsadvies.
   - het ontwerp, de uitvoering en opvolging inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.
   - de energieprestatie-regelgeving en ventilatieregelgeving.
   - nodige technische/ stabiliteit studies en/of opmaak detailplannen.
   - milieu-advies
   - asbestonderzoek
   - grondonderzoek voor grondverzet
   - sloopopvolgingsplan
   - archeologisch onderzoek
   - tegensprekelijke plaatsbeschrijving van het buurgebouw met buur indien er gebouwd wordt binnen 3.00 m afstand van een buurgebouw of er zeer diepe en risicovolle funderingswerken dienen te gebeuren. 
   - tegensprekelijke plaatsbeschrijving van uw eigen gebouw met aannemer indien er verbouwingswerken in het eigen gebouw gebeuren. 
   - verplichte ABR verzekering in geval van bouwen of verbouwen op minder dan 3.00 m afstand van de buurgebouwen. 
   Deze lijst is niet limitatief. 
  3. De klant is verplicht om de aannemer en SVDB architect schriftelijk alle plannen en noodzakelijke inlichtingen te verschaffen nodig voor het opsporen van de eventuele kabels, leidingen en ondergrondse installaties gelegen op zijn eigendom en dit voor de datum waarop de werken aanvang nemen. Indien deze gegevens niet ontvangen worden voor die datum, zal met de werken toch gestart worden. In dat geval wordt geacht dat de klant stilzwijgend zijn akkoord heeft gegeven.
  4. De klant stelt bekwame uitvoerders aan rekening houdend met de tienjarige aansprakelijkheid en hun erkenning en registratie (hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van deze uitvoerders voor wat betreft de betaling van sociale en fiscale premies). 
  5. De klant is verplicht zijn aannemers aan te stellen volgens een door de architect opgestelde standaard aannemingsovereenkomst dewelke geactualiseerd en op eenvoudige vraag bekomen kan worden bij de architect. Zo niet zal met de werken toch gestart worden zij het dat zulks in voorkomend geval zal gebeuren geheel op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/bouwheer (welke in dat geval geacht wordt zijn stilzwijgend akkoord gegeven te hebben). 
  6. Vanaf de aanvang van het werk verzekert de klant het gebouw verplicht tegen alle ongevalsrisico’s, waterschade, storm, sneeuw en vorstschade, glasbreuk, brand, de burgerlijke verantwoordelijkheid (met o.a. foutloze schade: art 544 burgerlijk wetboek), lichamelijke letsels van de bezoekers: een verzekering Algemene Bouwplaatsen Risico’s. Tevens sluit de klant verplicht voor de aanvang van het werk een polis tienjarige aansprakelijkheid af waarin alle ontwerpers, studiebureaus en aannemers worden verzekerd, aangevuld met een clausule dewelke een overlappende tussenkomst voorziet voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouw behoren (afwerking, installaties, ...), indien deze het gevolg zijn van een gedekt schadegeval.
  7. De klant aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.
  8. De klant draagt zorg voor de toegankelijkheid voor SVDB architect tot onroerende goederen (tevens van derden) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Meerwerk ten gevolge van vertragingen of fouten van de aannemer moeten door de opdrachtgever worden vergoed. En kan de aansprakelijkheid van SVDB architect op generlei wijze in het gedrang brengen. 
  9. Indien de klant vertegenwoordigd wordt zal deze vertegenwoordiger zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor betreffende onderneming en/of rechtspersoon, teneinde het geheel der verplichtingen jegens SVDB architect integraal te voldoen.

   Levering, risico en eigendom

   1. Roerende zaken worden geleverd vanaf de vestigingsplaats van SVDB architect waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de klant.
   2. De eigendom van alle door SVDB architect op enig moment aan de klant geleverde roerende goederen gaat pas over op de klant zodra deze alle navolgende verplichtingen uit alle met SVDB architect gesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten is nagekomen: 
    - de tegenprestatie(s) met betrekking tot door SVDB architect geleverde of nog te leveren roerende zaken;
    - eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, daaronder vergoeding van schade, rente en kosten begrepen. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is SVDB architect gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen. Kosten verband houdende met het terughalen van haar eigendommen door SVDB architect, zijn integraal voor rekening van de klant. De risico’s van het verlies of de vernietiging van de goederen zullen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hem de goederen werden geleverd. 
   3. SVDB architect neemt geen verantwoordelijkheid voor de een onjuiste interpretatie in een juridische materie zoals erfdienstbaarheid, eigendomskwesties, vergunningsmodaliteiten en andere voorkomende zaken. De opdrachtgever/bouwheer zal in dergelijke kwesties desbetreffende juridische informatie laten controleren door bevoegde partijen én/of juristen. 
   4. Ingeval nodige technische studies en/of detailplannen (ingeval niet opgenomen in een overeenkomst) dienen opgesteld te worden (in opdracht van derden) zullen, met voorafgaandelijke instemming van SVDB architect, de ingenieurs en/of andere specialisten door de klant worden aangeduid. De klant zal een vakspecialist aanstellen die zijn studie dient te integreren in het concept van SVDB architect. Deze studiedienst dient de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te dragen van zijn studie.
   5. Ingenieurs en/of specialisten sluiten met betrekking tot hun opdracht en vergoeding een schriftelijke overeenkomst met de klant waarin zij steeds belast zijn met de volledige studies, inbegrepen de controle op de werf. Zo niet draagt de klant de volle verantwoordelijkheid hier in. 
   6. SVDB architect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen, vergissingen, faillissementen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie zij geen enkele verplichting heeft. Zij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen.
   7. SVDB architect is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de klant werken verwezenlijkt of wil doen verwezenlijken die wegens hun aard onverenigbaar zijn met de goede uitvoering van het in uitvoering zijnde bouwwerk, of die niet beantwoorden aan de regels van de kunst, of die in strijd zijn met de bouwvergunning of energieprestatieregelgeving, of die uitgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de architect. De klant zal SVDB architect vrijwaren indien deze aansprakelijk zou worden gehouden in geval van overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving ingevolge een feit te wijten aan de opdrachtgever.
   8. Voor zover aan SVDB architect door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen verplichtingen worden opgelegd inzake de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf kan de architect enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. SVDB architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de veiligheidscoördinator.
   9. Er is wederzijds aangenomen dat SVDB architect nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie zij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de klant voor schade ten gevolge van gebreken welke niet onder toepassing van de art.1792 en 2270 BW vallen. SVDB architect is niet verantwoordelijk voor het eventueel ontbreken en/of verbreken van registratie en/of achterstallige betalingen aan RSZ van de aannemer. De klant zal zelf, indien nodig, zich (laten) bevragen bij de bevoegde instanties over het in orde zijn van de aannemer.
   10. SVDB architect kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen. 
   11. SVDB architect is en blijft titularis van alle industriële en intellectuele en artistieke eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merkrechten, tekeningen en modellen) met betrekking tot de door haar geleverde producten en/of diensten zoals oa. plannen, studies, schetsen en tekeningen, voorontwerpen, maquettes en documenten. De klant kan ten aanzien van de door SVDB architect geleverde producten en diensten geen enkel recht laten gelden, behoudens datgene wat schriftelijk werd toegestaan. SVDB architect is geenszins gehouden geleverde producten in digitale vorm over te maken. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, is het de klant ondermeer niet toegestaan door SVDB architect geleverde producten en/of diensten te reproduceren, ongeacht de wijze waarop of de vorm waarin, en is de klant niet gerechtigd deze aan derden openbaar te maken. De klant is in geen geval gerechtigd de op de producten van SVDB architect aangebrachte merken te wijzigen of te verwijderen ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin. De bedingen met betrekking tot de auteursrechten zijn eveneens van toepassing op foto – of cinematografische opnames van het gebouw, het signeren van het werk en op wijzigingen door de bouwheer aangebracht die het werk van de architect ingrijpend veranderen.
   12. Ingeval van inbreuk op de industriële en intellectuele rechten van SVDB architect zal de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 2.500,- € per dag dat de inbreuk wordt gepleegd en zulks per product en/of dienst voorwerp van de inbreuk, onverminderd het recht voor SVDB architect om vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade indien deze hoger zou zijn. 
   13. SVDB architect heeft ten allen tijde het recht om de resultaten van de uitvoering van de overeenkomst voor zichzelf te gebruiken, alsook de kennis en ervaring opgedaan door SVDB architect ingevolge de uitvoering van de overeenkomst.

    Betaling

    1. De facturen zijn contant te betalen binnen de veertien dagen na factuurdatum, indien niet anders vermeld op factuur.
    2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege verhoogd met een maandelijkse intrest van 1,25 % evenals met een forfaitaire vergoeding van 15% van het uitstaande factuurbedrag en dit met een minimum van 350,- €, onverminderd het recht van SVDB architect om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
    3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden en/of schadevergoeding onmiddellijk opeisbaar en heeft SVDB architect het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
    4. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door SVDB architect zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij SVDB architect gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven.
    5. SVDB architect behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. SVDB architect kan ten allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
    6. Een mogelijke klacht zal geen aanleiding geven voor enige betalingsuitstel; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

    Klachten

    1. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen acht kalenderdagen nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan SVDB architect.
    2. Klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen de acht kalenderdagen na aflevering en alleszins vóór het gebruik, verwerking of doorverkoop van de zaken schriftelijk bij SVDB architect te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
    3. Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief bij SVDB architect worden bekendgemaakt, bij gebreke waarbij elk beroep vervalt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum. 

    Overmacht

    1. Partijen zullen in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van partijen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leverancier van SVDB architect, enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van partijen afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij hun verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat partijen in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn. 

    Ontbinding

    1. Indien de klant de overeenkomst, om welke reden ook, met uitzondering van overmacht, verbreekt, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst gehouden tot het betalen van de reeds door SVDB architect uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten. Daarenboven is het SVDB architect toegestaan een forfaitaire schadevergoeding te vragen ten bedrage van 25% van de erelonen voor de nog niet geleverde prestaties, op basis van de bij SVDB architect gebruikelijke methoden en op dat moment gangbare tarieven, met een minimum van 3500,-€. Die schadevergoeding is van rechtswege verschuldigd vanaf de eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, zonder een voorafgaande  ingebrekestelling waaruit blijkt dat SVDB architect het contract niet nakomt.
    2. SVDB architect zal gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, en vergoeding en/of schadevergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, zoals voorzien in voorgaand artikel 52, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, of door een fout van de klant:
     53.1. de klant voor aanvang der werken weigert een afzonderlijk verzekering af te sluiten aangaande:
     - Algemene Bouwplaatsen Risico’s
     - polis tienjarige aansprakelijkheid
     53.2. de klant werken verwezenlijkt of wil doen verwezenlijken die wegens hun aard onverenigbaar zijn met de goede uitvoering van het in uitvoering zijnde bouwwerk, of die niet beantwoorden aan de regels van de kunst, of die in strijd zijn met de bouwvergunning of energieprestatieregelgeving, of die uitgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de architect.
     53.3. de klant aannemers aanstelt die de bouwwerken niet kan garanderen conform de regelgeving overeenkomstig artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar, te rekenen vanaf de datum van de definitieve oplevering, alsook niet verzekerd zijn volgens de Wet van 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017 - Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de sector).
     53.4. de klant zonder voorafgaande toestemming van de architect rechtstreeks instructies geeft aan een aannemer of aan deze laatste instructies geeft strijdig met de opvattingen van de architect.
     53.5. de klant binnen de veertien dagen geen antwoord geeft op vragen of brieven van de architect.
     53.6. de klant weigert een afzonderlijk contract af te sluiten en weigert te voldoen aangaande:
     - grondsonderingen en funderingsadvies.
     - het ontwerp, de uitvoering en opvolging inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.
     - de energieprestatie-regelgeving.
     - nodige technische studies en/of detailplannen.
     53.7. wanneer de klant de opdracht of de werken gedurende minstens één jaar onderbroken heeft.
     53.8. in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de klant.
     53.9. wanneer de bouwwerken niet worden opgestart binnen de twee jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning, of niet binnen de drie jaar na het aanvatten van de werken winddicht zijn.
    3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is SVDB architect in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst automatisch op te schorten, ofwel deze van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief
    4. Ingeval van aanvraag van (buiten)gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of liquidatie of vereffening van de onderneming en/of rechtspersoon van de klant, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, indien de klant overlijdt, is de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend schrijven. Ingeval de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt binnen de 8 dagen na hiertoe door SVDB architect in gebreke te zijn gesteld middels aangetekend schrijven, is SVDB architect gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade. In al deze gevallen is iedere vordering, welke SVDB architect op de klant heeft, ineens en dadelijk opeisbaar. 

     Privacyverklaring

     1. De persoonsgegevens, meegedeeld door de klant zelf of rechtmatig ontvangen door SVDB architect of derden, kunnen door SVDB architect worden verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van de hem toegewezen opdracht en onderhavig contract, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. SVDB architect is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
     2. Om een optimale service te verlenen in verband met de samenwerking, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….)
     3. SVDB architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat zij zelf, ondernemingen en/of personen die met haar in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing , of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.
     4. Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld
     5. De klant kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij/zij zich richten tot SVDB architect. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SVDB architect gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

      1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 
      2. De nietigheid van een deel van de algemene voorwaarden leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden.
      3. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en de uitleg daarvan of de uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst, zowel van feitelijke als juridische aard, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. SVDB architect heeft wel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de klant. Dit geldt eveneens voor contractanten met rechtsonderdanen van de E.U., overeenkomstig het E.U.- verdrag van 27/09/68.
      4. De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Antwerpen waarbij de architect op de tabel ingeschreven staat, kan volgens de wet ter zake voor ereloongeschillen optreden. Verkrijgbaar op www.ordevanarchitecten.be.